10th Geography Quiz   1➤ अमाझोन नदीचे खोरे मुख्यतः ……………….. आहे. ⓐ दलदलीचे ⓑ मानवी वस्तीस प्रतिकूल ⓒ सुपिक ⓓ अवर्षण ग्रस्त ➤ मानवी वस्तीस

Read More