100+ RHYMING WORDS IN ENGLISH LANGUAGE

RHYMING WORDS

Rhyming Words म्हणजे काय ? मराठी भाषे प्रमाणेच सारख्या उच्चाराने शेवट होणारे शब्द इंग्रजी शब्द आहेत त्यांना ‘Rhyming Word’ असे म्हणतात. काही उदाहरणे अभ्यासू ( …

Read more

TENSE (काळ)

 इंग्रजी मध्ये काळ हे मुख्य ३  प्रकारचे  आहे, पुढे त्यांचे प्रत्येकी ४ उपप्रकार पडतात ते पुढीलप्रमाणे,    PRESENT TENSE PAST TENSE FUTURE TENSE simple present …

Read more