वंदे मातरम् | Vande Mataram

 

national song

 

 वन्दे मातरम्।
सुजलाम् सुफलाम् , मलयजशीतलाम्
शस्यश्यामलाम् मातरम्।
वन्दे मातरम्।

शुभ्रज्योत्स्नाम् पुलकितयामिनीम्
फुल्लकुसुमित द्रुमदलशोभिनीम्
सुहासिनीम् सुमधुर भाषिणीम्
सुखदाम् वरदाम् मातरम्।।
वन्दे मातरम्।