अलंकार | Alankar in Marathi

भाषेचे अलंकार | उपमा, उपमेय, उत्प्रेक्षा

अलंकार | Alankar | Figure of Speech म्हणजे काय ? आपले म्हणणे प्रभावीपणे मांडण्यासाठी इतरांना अधिक प्रभावीपणे समजण्यासाठी अलंकाराची गरज भासते.अलंकारामुळे भाषेला सौंदर्य प्राप्त होते. …

Read more