अलंकार | Alankar in Marathi

भाषेचे अलंकार | उपमा, उपमेय, उत्प्रेक्षा

अलंकार | Alankar | Figure of Speech म्हणजे काय ? आपले म्हणणे प्रभावीपणे मांडण्यासाठी इतरांना अधिक प्रभावीपणे समजण्यासाठी अलंकाराची गरज भासते.अलंकारामुळे भाषेला सौंदर्य प्राप्त होते. …

Read more

१००+ समूहदर्शक शब्द | Collective Nouns in Marathi Language

समूहदर्शक शब्द | Collective Nouns in Marathi Language

समूहदर्शक शब्द | Collective Nouns म्हणजे काय ? ज्या शब्दांमधून आपल्याला समूह असल्याचा बोध होतो, अशा शब्दांना समूह्दर्शक शब्द | Collective Nouns असे म्हणतात. आजच्या …

Read more

100+ शुद्ध आणि अशुद्ध शब्द | Pure and Impure Words in Marathi

५०+ मराठीतील शुद्ध आणि अशुद्ध शब्द

शुद्ध आणि अशुद्ध शब्द म्हणजे काय ? शुद्धलेखनाच्या नियमांचे पालन न केल्यामुळे सारखे उच्चार यामुळे नेहमीच्या प्रचारातील शब्द लेखानाध्ये अशा चुका होतात. असे चुकलेले शब्द …

Read more

100+ Marathi Idioms (Sayings) | मराठी म्हणी

Marathi Idioms (Sayings) | मराठी म्हणी

Marathi Idioms (Sayings) | मराठी म्हणी म्हणजे काय ? Marathi Idioms (Sayings) | मराठी म्हणी म्हणजे एखाद्या मनुष्याला त्याच्या आयुष्यात येणारे विविध अनुभव एखाद्या छोट्या …

Read more

100+ Opposite Words in Marathi | मराठी विरुद्धार्थी शब्द

100+ Opposite Words in Marathi मराठी विरुद्धार्थी शब्द

विरुद्धार्थी शब्द (Opposite Word) म्हणजे काय ? कोणत्याही शब्दाच्या अर्थाच्या उलट अर्थ असणारा शब्द म्हणजे तो त्या शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द (Opposite Word) होय. उदा : …

Read more