सागरी कासव  | sea turtle       Image from सागरी कासवे मुख्यत्वेकरून समुद्रात व समुद्रकिनाऱ्यावर आढळून येतात. समुद्रातील पानगवत, गोगलगायी, झिंगे, लहान लहान मासे,

Read More

कासव  (Turtle / Tortoise)  कासव हे पाणी आणि जमिनीवर दोन्ही जागी जिवंत राहणारा उभयचर जीव आहे. कासवाचे त्याच्या राहण्यावरून 3 प्रकार पडतात.   १) जमिनीवर

Read More