म्हणी

 म्हणी म्हण : असतील शिते तर जमतील भुते अर्थ : तुमच्याकडे संपती असेल तर आजूबाजूची मानसे आपोआपच तुमच्याकडेआकर्षित     होतात.   

म्हणी

 म्हणी म्हण : अक्कल नाही काडीची आणि म्हणे बाबा माझे लग्न करा अर्थ  : क्षमता नसताना एखाद्या गोष्टीचा हट्ट करणे .