B.Ed Question Paper 2022 | Course 203

  S.Y.B.Ed. (General) शिक्षणशास्त्र द्वितीय वर्ष प्रश्नपत्रिका (Question Paper) पुणे विद्यापीठांतर्गत घेण्यात येणाऱ्या शैक्षणिक वर्ष २०२१ – २२ बी.एड द्वितीय वर्षाच्या सर्व प्रश्नपात्रिका मी इथे अपलोड करत आहे PDF Format मध्ये व Text अशा दोन्हीही स्वरुपात उपलब्ध आहेत .

———————————————————————————-

B.Ed. (General )

 BED 203: SCHOOL AND INCLUSIVE SCHOOL

 विषय : शाळा आणि समावेशक शाळा (2015 Pattern) (Credit Based) ( मराठी रुपांतर)

वेळ : 3 तास /                                                                                                                  एकूण गुण: 80

सूचना :

1) सर्व प्रश्न सोडविणे आवश्यक आहे.

2) उजव्या बाजूचे अंक प्रश्नांचे गुण दर्शवितात.

3) 15 गुणांच्या उत्तरासाठी शब्दमयांदा 400 ते 425 शब्द आहे. 

4) 5 गुणांच्या उत्तरासाठी शब्दमयांदा 150 ते 175 शब्द आहे.

—————————————————————————————————————————

प्रश्न 1)

समावेशक शिक्षणाची संकल्पना स्पष्ट करा. समावेशक शिक्षणाची गरज स्पष्ट करा. शाळेमध्ये समावेशक शिक्षणासाठी विविध शैक्षणिक उपक्रम कशा प्रकारे राववाल ते सोदाहरण स्पष्ट करा.                     | 15 |

                                                किंवा
विशेष शाळा आणि समावेशक शाळा यातील फरक स्पष्ट करा. खालील घटकांसाठी समावेशक शिक्षणाचे फायदे स्पष्ट करा.                                                                                                                                    [15]

अ) विद्यार्थी

ब) शिक्षक

क) पालक

प्रश्न 2 )

संवेदन अक्षमता (Sensory disabilities) म्हणजे काय ? संवेदन अक्षमतेचे प्रकार कोणते ? श्रवणदोष विद्यार्थ्याच्या समावेशनासाठी शिक्षक म्हणून कोणत्या अनुदेशन कार्यनीतीचा वापर कराल ? ते स्पष्ट करा.                      [15]

किंवा

ए. डी. एच. डी. म्हणजे काय ? ए. डी. एच. डी. विद्यार्थ्याची वैशिष्ठये लिहा. ए. डी. एच. डी. विद्यार्थ्याच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी खालील समावेशक अनुदेशन योजनांचा वापर कसा कराल.                                                [15]

अ) बडी सिस्टीम (Buddy System)

ब) मित्र वर्तुळ ( Circle of Friends )

प्रश्न 3)

समावेशक शाळेसमोरील आव्हाने स्पष्ट करा ? या आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी आपण कोणते उपक्रम राबवाल?

किंवा

समावेशक शाळेची सर्वसाधारण वैशिष्ठ्ये कोणती? वर्गामध्ये मुलांच्या सक्रिय सहभागासाठी शिक्षक म्हणून तुम्ही कोणते प्रयत्न कराल ?                                                                                                                         [15]

प्रश्न ४)

समावेशक शिक्षणासाठी सहाय्यक तंत्रज्ञान म्हणजे काय? खालील असाधारण अक्षमता असणा विद्यायासाठी सहाय्यक तंत्रज्ञानाचा वापर तुम्ही कशा प्रकारे कराल लिहा.                                                             [15]

अ) दृष्टिदोष विद्यार्थी

ब) अध्ययन अक्षमता

किंवा

समावेशक शिक्षक सारी कोणत्या प्रकारचे ज्ञान, अभिवृत्ती, कौशल्य आवश्यक आहे. समावेशक शिक्षकासाठी प्रशिक्षण कार्यक्रम स्पष्ट करा.                                                                                                        [15]

प्रश्न ५)

थोडक्यात उत्तरे लिहा. (कोणतेही चार)                                                                                            [20]

(अ) समावेशक शिक्षणासाठी शिक्षण हक्क कायदा 2009 कशी मदत करतो ? 

ब) अक्षम विद्याथ्यांसाठी व्यक्तीगत   शैक्षणिक कार्यक्रमाचे (IEP) चे महत्व लिहा.

क) वाचन अक्षमता व गणितीय अक्षमता असणारे विद्यार्थी कसे ओळखाल?

ड) तुम्ही तुमच्या शाळेमध्ये समावेशक संस्कृती कशी विकसित कराल?

3) समावेशनासाठी समाज जागृती करण्यासाठी उपक्रम सूचना.

फ) समावेशक शाळेमध्ये कोणत्या भौतिक सुविधा असणे आवश्यक आहे

*****

 

प्रश्नपत्रिका PDF स्वरुपात मराठीमध्ये  Download करण्यासाठी Download बटनावर क्लिक करा.

 
 
 
२०२० – २१ च्या सर्व प्रश्नपत्रिका PDF स्वरुपात मराठीमध्ये  Download करण्यासाठी पुढील Download बटनावर क्लिक करा.