म्हणी

 म्हणी

म्हण : असतील शिते तर जमतील भुते

अर्थ : तुमच्याकडे संपती असेल तर आजूबाजूची मानसे आपोआपच तुमच्याकडेआकर्षित     होतात.