म्हणी

 म्हणी

म्हण : अक्कल नाही काडीची आणि म्हणे बाबा माझे लग्न करा

अर्थ  : क्षमता नसताना एखाद्या गोष्टीचा हट्ट करणे .