एकवचन – अनेकवचन

नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो आजच्या लेखात आपण मराठी व्याकरणातील एकवचन आणि अनेकवचन( Singular and Plural Words ) शब्दांच्या जोड्या अभ्यासणार आहोत.

पुल्लिंगी नामांची अनेकवचने

For Example : पुढील नामांची रूपे पाहा :

एकवचन व अनेकवचन

 • कुत्रा – कुत्रे
 • आंबा – आंबे
 • घोडा – घोडे
 • ससा – ससे
 • रस्ता – रस्ते
 • लांडगा – लांडगे
 • मुलगा – मुलगे
 • फळा – फळे
 • राजा – राजे

यावरून असे म्हणता येईल, की अकारान्त पुल्लिंगी नामाचे अनेकवचन एकारान्त होते.

as follows पुढील नामांची रूपे पाहा :

 • देव – देव
 • शत्रू – शत्रू
 • तेली – तेली
 • उंदीर – उंदीर
 • लाडू – लाडू
 • गहू – गहू
 • कवी – कवी
 • फोटो – फोटो

नियम – आकारान्ताशिवाय इतर सर्व पुल्लिंगी नामांची रूपे दोन्ही वचनांत सारखीच असतात.

पुल्लिंगी नामांमध्ये आकारान्त नामांचे अनेकवचन वेगळे असते. मराठी ए, ऐ व औ अन्तांची पुल्लिंगी नामे नाहीत.

स्त्रीलिंगी नामांची अनेकवचने

पुढील नामांची अनेकवचने पाहा :

 • वेळ – वेळा
 • केळ – केळी
 • विहीर – विहिरी
 • वीट – विटा
 • भिंत – भिंती
 • म्हैस – म्हशी
 • चूक – चुका
 • तारीख – तारखा
 • सून – सुना

नियम अकारान्त स्त्रीलिंगी नामाचे एकवचन केव्हा आ-कारान्त होते तर केव्हा ई-कारान्त होते. ‘य’ नंतर ई आल्यास उच्चारात य चा लोप होतो.

in the same way उदा. गाय- गायी-गाई, सोय-सोयी-सोई

पुढील नामांची अनेकवचनांची रूपे पाहा :

 • भाषा – भाषा
 • पूजा – पूजा
 • दिशा – दिशा
 • आज्ञा – आज्ञा
 • सभा – सभा
 • विद्या – विद्या

आ-कारान्त स्त्रीलिंगी तत्सम नामाचे अनेकवचन एकवचनासारखेच राहते.

एकवचन -अनेकवचन | Singular and Plural
एकवचन -अनेकवचन

उदा.

 • नदी – नद्या
 • बी – बिया
 • स्त्री – स्त्रिया
 • काठी – काठ्या
 • भाकरी – भाकऱ्या
 • लेखणी – लेखण्या
 • टाकी – टाक्या
 • गाडी – गाड्या
 • उडी – उड्या

Similarly पुढील शब्दांची रूपे पाहा :

 • सासू – सासवा
 • पिसू – पिसवा
 • जाऊ – जावा
 • जाऊ – जावा
 • जळू – जळवा
 • ऊ – ऊवा

नियम – उ-ऊ-कारान्त स्त्रीलिंगी नामाचे अनेकवचन वा-कारान्त होते. (अपवाद – वाळू, बस्तू, बाजू)

(६) ओ-कारान्त स्त्रीलिंगी शब्द – प्रचारात असलेला

बायको असून त्याचे अनेकवचन बायका असे होते.

नपुंसकलिंगी नामांचे अनेकवचन

पुढील शब्दांची रूपे पाहा :

 • घर – घरे
 • फूल – फुले
 • माणूस – माणसे
 • दार – दारे
 • शेत – शेते
 • घड्याळ – घड्याळे

नियम – अ-कारान्त नपुंसकलिंगी नामाचे अनेकवचन ए-कारान्त होते.

पुढील शब्दांची रूपे पाहा :

For Example :

मोती – मोत्ये

मिरी – मिरे

नियम – ई-कारान्त नपुंसकलिंगी नामाचे अनेकवचन ए-कारान्त होते व विकल्पाने ‘य’ हा आदेश होतो. (अपवाद – पाणी, लोणी, दही, अस्थी)

Download Images pnglab.in
Download free PNG IMages

(३) पुढील शब्दांची रूपे पाहा :

 • पाखरू – पाखरे
 • वासरू – वासरे
 • लिंबू – लिंबे
 • गळू – गळवे
 • पिलू – पिले

उ-ऊ-कारान्त नपुंसकलिंगी नामाचे अनेकवचन ए-कारान्त होते. क्वचित प्रसंगी ते वे-कारान्त होते.

आसू – आसवे

Also Read :

राजा राम मोहन रोय