Contents [hide] थोडक्यात  ज्ञान हे मानवी जीवन व सामाजिक विकासाचे साधन आहे असे  आपण मानतो. मानव ज्ञानाच्या सहाय्याने सहाय्याने  आपला आर्थिक सामाजिक व बौद्धिक विकास

Read More

Contents [hide] शैक्षणिक व्यवस्थापनाचे  प्रकार कोणते ? शैक्षणिक व्यवस्थापन हे संस्थांमधील निश्चित उद्दिष्टे व ध्येये यांच्या पूर्तीसाठी करण्यात आलेले उपाययोजनात्मक व्यवस्थापन आहे. त्यामुळे शैक्षणिक व्यवस्थापन

Read More

Contents [hide] व्यवस्थापन म्हणजे  काय ? सर्वप्रथम शैक्षणिक व्यवस्थापन हि व्याख्या १८८० साली शिक्षण क्षेत्रात ‘ प्रक्टीकॅल handbook ऑफ  स्कूल मनेजमेंट’ या पुस्तकाच्या प्रकाशनामुळे उदयास

Read More