TENSE (काळ)

 इंग्रजी मध्ये काळ हे मुख्य ३  प्रकारचे  आहे, पुढे त्यांचे प्रत्येकी ४ उपप्रकार पडतात ते पुढीलप्रमाणे, 

 

PRESENT TENSE PAST TENSE FUTURE TENSE
simple present simple past simple future
present continuous past continuous future continuous
present perfect past perfect future perfect
present perfect continuous past perfect continuous future perfect continuous

Leave a Comment