TENSE (काळ)

 इंग्रजी मध्ये काळ हे मुख्य ३  प्रकारचे  आहे, पुढे त्यांचे प्रत्येकी ४ उपप्रकार पडतात ते पुढीलप्रमाणे, 

 

PRESENT TENSEPAST TENSEFUTURE TENSE
simple presentsimple pastsimple future
present continuouspast continuousfuture continuous
present perfectpast perfectfuture perfect
present perfect continuouspast perfect continuousfuture perfect continuous

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *